Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als functie mee te denken over beleidsvoornemens van de school (als onderdeel van de Stichting PCBO Baarn-Soest).

Enerzijds heeft de MR een adviserende taak richting het bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest, terwijl anderzijds het schoolbestuur de instemming van de MR dient te vragen over bepaalde beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied alvorens deze uit te kunnen voeren. Tevens dient de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Andere belangrijke taken zijn; het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gezondheid, welzijn en veiligheid en van gelijke behandeling in gelijke gevallen. Elk jaar maakt de MR een verslag over haar activiteiten in het afgelopen schoolseizoen.

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit een oudergeleding: Sergej Visser en Jirska Alberts en uit een teamgeleding: Francisca van der Neut en Coco Steenbeek.

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad, afgekort GMR. In deze GMR zitten teamleden en ouders van scholen die onder het bestuur van de stichting PCBO vallen. In de GMR vindt overleg plaats over het beleid op bovenschools niveau.