We werken met kleine groepen met een duidelijke dag- en weekplanning waarbij we de kinderen stap voor stap vanuit structuur leren meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen planning en organisatie. Ons lesmodel bestaat uit vier fasen:
• een goed begin (motiveren, doel benoemen, voorkennis activeren en vooruitblikken op de les)
• interactieve instructie (hardop denkend voordoen, feedback op de aanpak)
• de leerling aan zet: activeren van de leerlingen (toepassen van de stof: begeleid oefenen, zelfstandig oefenen en eventueel op hoger niveau werken)
• integratie (inhoudelijke afronding van de les, leerlingen laten reflecteren op het leerproces)

De leerkrachten geven passend onderwijs; door te differentiëren op niveau wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en de kennis en vaardigheden van de leerlingen.
Van de kleutergroepen t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen: bijvoorbeeld elkaar helpen, samen problemen oplossen en het zorgvuldig omgaan met materialen.

Bij het bieden van passend onderwijs gaat het om bieden van maatwerk. Geen kind is immers hetzelfde!
De leerkrachten werken op onze school vanaf groep 3 met homogene groepen van tussen de 20 en 25 kinderen.
In die groep zijn diverse niveaugroepen. Op meerdere momenten in het jaar zijn er groepsbesprekingen met de intern begeleider. Dan wordt bekeken wat de groep nodig heeft qua aanpak. De leerkracht kan kinderen extra ondersteuning bieden, ofwel omdat het kind meer uitdaging aan kan, ofwel omdat het kind de stof nog niet kan toepassen. Ook is er op meerdere momenten per jaar afstemming met u als ouders. U kunt ons aangeven wat u belangrijk vindt voor uw kind en ook het kind zelf leren wij dit van jongs af aan al te vertellen aan de leerkracht.