Wij bereiden kinderen voor op de hedendaagse maatschappij. Een maatschappij met verschillende waarden en normen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen deze verschillende waarden en normen kennen om elkaar zo beter te begrijpen. Om te voorkomen dat we reactief ingrijpen wanneer het misgaat, hebben wij als school bewust gekozen om een preventieve leerlijn omtrent pesten en sociale veiligheid aan te bieden. Wij gebruiken hiervoor diverse methodes zoals de sociaal emotionele methode “Kwink”, de godsdienstmethode “Kind op Maandag”, maar ook bespreken wij diverse thema’s aan de hand van bijvoorbeeld het jeugdjournaal. Al deze thema’s worden op het niveau van het kind aangeboden, een kleuter leeft immers in een andere belevingswereld dan een puber. In de eerste maanden van een schooljaar besteden we hier expliciet aandacht aan in alle groepen. Dit gaat ook vaak in de vorm van spelletjes met de groep die de sociale interactie bevorderen. Tot de herfstvakantie heeft dit hoge prioriteit, omdat een veilige, fijne werkomgeving helpt bij het tot stand komen van leren. En dat willen wij graag voor alle kinderen bewerkstelligen.
Sociale en fysieke veiligheid Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Viseon.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon voor de kinderen
Juf Marian en Juf Johanneke

Heeft u een probleem met de school, dan vragen wij dit u altijd in eerste instantie kenbaar te maken via de leerkracht van uw kind. Maar u kan ook de intern begeleider of de directeur inschakelen. Komt u er samen niet uit, dan is de vertrouwenspersoon voor Baarnse PCBO scholen is dhr. Pieter van Winden
pietervw@xs4all.nl Tel: 0612171113