De Medezeggenschapsraad heeft als functie mee te denken over beleidsvoornemens van het schoolbestuur (de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest).

Enerzijds heeft de MR een adviserende taak richting het bestuur van Stichting PCBO Baarn Soest, terwijl anderzijds het schoolbestuur de instemming van de MR dient te vragen over bepaalde beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied alsvorens deze uit te kunnen voeren. Tevens dient de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen en zijn het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gezondheid, welzijn en veiligheid en van gelijke behandeling in gelijke gevallen belangrijke taken.

Elk jaar maakt de MR een verslag over haar activiteiten in het afgelopen schoolseizoen. Hier kunt u het laatste verslag lezen: jaarverslag MR 2021-2022

De MR bestaat uit Sergej Visser, Gert-Jan Vonk, Frans Agelink (ouders) en Vincent Rooker, Margreet van Olst, Gabriëlla van Dijk (leerkrachten).

In haar functie als directeur is Maaike Houtman adviserend bij de vergaderingen aanwezig. De leden van de oudergeleding van de MR worden door de ouders gekozen voor een periode van vier jaar, waarna zij nog eens voor vier jaar herkozen kunnen worden. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande het beleid, kunt u deze in de MR inbrengen via één van de MR-leden. Het e-mailadres van de MR is:

De MR vergadert ten minste vier keer per jaar. De MR-vergaderingen kunnen in beginsel zowel door de leerkrachten als door de ouders als toehoorder bijgewoond worden. Indien u één van de vergaderingen wilt bijwonen, kunt u dit van te voren kenbaar maken aan Margreet van Olst.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is de overkoepelende MR van de tien scholen aangesloten bij de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest. De GMR bespreekt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. De GMR van de Stichting bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders. Klik hier voor meer informatie over de GMR.